Apotheek Huisarts NAGELE
MISSIE, VISIE, STRATEGIE
2022


Inleiding.

Nederlanders die op het platteland in de kleinere dorpen en woonkernen wonen zullen altijd gebaat blijven bij medische en farmaceutische zorg op korte afstand. In verband met de leefbaarheid in deze dorpen is een huisarts en een apotheekvoorziening van existentiële belang voor deze inwoners. Dit belang wordt erkent door de wetgever middels deze huisartsen een speciale vergunning te verlenen opdat zij een apotheek mogen voeren. Wel met dezelfde (wettelijk minimale) kwaliteitseisen als een grote of landelijke apotheek. De kwaliteit van de zorg op het platteland valt of staat echter met de bereidwilligheid van deze huisartsen zich daar te willen vestigen tegen de trend in: iedereen trekt namelijk naar de steden.
Apotheek Huisarts Nagele is dan ook een huisartsenpraktijk en apotheek te samen ineen. De omvang van de praktijk is in vergelijking met de gemiddelde huisartsenpraktijk en stadsapotheek in verhouding klein te noemen, een huisartsenpraktijk op een apotheek. De extra inkomsten uit het voeren van een apotheek en de integratie van de apotheek in de huisartsenpraktijk waardoor kostenbesparing wordt bewerkstelligd, maken het financieel aantrekkelijk voor een huisarts zich desalniettemin te vestigen op het platteland. Deze marge begint echter wel serieus krap te worden.
Deze integratie, één op één, en de organisatie-kléínheid van de plattelands-huisarts-apotheek- eenheid zorgt tevens voor een totaal andere dynamiek dan in de stad tussen de verschillende huisartsen en verschillende en grotere stadsapotheken. Deze schaal maakt de uitoefening van het vak aantrekkelijk: breed, overzichtelijk, persoonlijke continuïteit, persoonlijke verbondenheid. Dit geldt ook voor de patiënten.
Daar moeten we het van hebben.

Het verzorgingsgebied is Nagele, Tollebeek en omstreken met een maximum van 15 minuten reistijd.
De apotheekhoudende huisartsenpraktijk Apotheek Huisarts Nagele te Nagele wil continue kwalitatief hoogwaardige geneeskundige en farmaceutische zorg verlenen aan de bij hen ingeschreven patiënten, ongeacht hun godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid of burgerlijke staat. Onder kwaliteit van (medische en farmaceutische) zorgverlening verstaan wij het op zorgvuldige, vakbekwame en patiëntvriendelijke wijze behandelen van patiënten en verstrekken van geneesmiddelen en informatie, met inachtneming van de (wettelijke) regels van veilig werken, vertrouwelijkheid en privacy naar alle betrokkenen. De grondregels van deze zorglevering is autonomie van de arts en de afgelegde eed van Hippocrates. Om deze kwaliteit in de praktijk te behouden c.q. te verbeteren hebben wij een kwaliteitssysteem van Equse ingericht dat door Lloyd′s Register is gecertificeerd. Dit is een koepel certificering samen met de andere SOFA-leden.
De praktijk voldoet daarmee aan de ISO 9001:2021 norm en de LHV-2014 norm voor apotheekhoudende huisartsenpraktijken.

Jaarlijks wordt een jaarplan opgesteld waarin verantwoording wordt afgelegd over het gevoerde beleid van afgelopen jaar en plannen voor het komende jaar kenbaar worden gemaakt. Dit jaarplan is onderdeel van de Praktijkmonitor (eQuse) en is beschikbaar voor auditoren van Lloyd′s Register en eventuele andere geïnteresseerden.
De voortgang van het beleid wordt periodiek geëvalueerd en waar nodig bijgesteld. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de managementinformatie uit de Praktijkmonitor (digitaal kwaliteitssysteem) en informatie van derden (overheid, zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties, etc.).

De huisarts is BIG geregistreerd (een open deur uiteraard) en heeft een vergunning voor het voeren van een apotheek (tweede open deur uiteraard). Daardoor heeft de huisartsenpraktijk een apotheek en de apotheek heeft een huisartspraktijk. Dus de huisarts is de voorschrijver en tegelijkertijd de ter hand steller, de apotheker. Dit is geen gedoogsituatie zoals sommige mensen wel eens beweren. Dit is wettelijk zo geregeld. De apotheek moet aan dezelfde wettelijke eisen voldoen als een ′gewone′ apotheek. En daar gaan wij ruimschoots óverheen op álle vlakken. Voor de levering van gezondheidzorg in een dorp is dit van belang en ook voor de leefbaarheid in een dorp.

Er is meer. Naast de hierboven genoemde proactief meetbare dimensies over kwaliteit zijn er ook niet meetbare dimensies die voor de kwaliteit in het zorgproces belangrijk zijn, c.q. het belangrijkst: de menselijkheid.
Het elkaar kénnen in alle facetten. Het maakt wél uit welke dokter er tegenover je zit. Door de kleinte van de organisatie en de integratie van de apotheek en de huisartspraktijk creëer je een langdurige en veelzijdige relatie als patiënt-mens met de huisarts en het team. De patiënt is daarbij geen BSN-nummer, geen statistisch gegeven. Door deze organisatie is ook uitwisseling van gegevens veel meer dan de wettelijk verplichte uitwisseling zoals in de stad gebeurt.
Door de kleinte van de praktijk is het een (ouderwetse) solo-praktijk met een klein en vertrouwd team, dus ′Je weet wie tegenover je zit.′ En andersom. Dit team bestaat uit één huisarts, dokter Gadellaa, een doktersassistente, twee apotheker/doktersassistentes, een praktijkondersteunster en een manager.
De huisarts woont in het dorp en doet met het sociale leven mee. Ook buiten het werk kom je elkaar tegen, b.v. op het voetbalveld of een dorpsfeest, als ónderdeel van een gemeenschap. Dit geeft een extra dimensie die niet meetbaar is en die wel ervaren wordt.
Dit continue persoonlijke contact is één belangrijk kenmerk van de praktijk.

De praktijk is ook een maatschappelijk verantwoorde onderneming. Er is geen winstbejag als ondernemingsdoel. Het gaat om de zorg voor de patiŽnt. Het gebouw is zelfvoorzienend, CO2 neutraal oftewel er worden al lang geen fossiele brandstoffen meer gebruikt.

Missie: Waar gaat de praktijk voor? Wat is onze doel achter de horizon?
Visie: Waar staat de praktijk voor, waar kijken we tegen aan, welk probleem zien we op onze weg?
Strategie: Hoe pakken we het probleem waar we tegen aankijken aan, hoe komen we erdoorheen of overheen praktijk?
Missie: Waar gaat de praktijk voor? Wat is onze doel achter de horizon? Mensen heel houden, gezondheid bevorderen. Ze kunnen ook ziek worden en hebben dan persoonlijke zorg nodig. Deze zieke mensen weer helen, steunen en zo mogelijk troosten. In harmonie.


De inwoners van de periferie van de Noordoostpolder heeft behoefte aan een eerste menselijke aanspreekpunt voor gezondheidszorg en medicijnuitgifte dicht bij huis die ze kennen.
Deze vorm van zorg borgen voor de toekomst.


Een pleister plakken kan iedereen.
Geneeskunst is een roeping. Genezen betekent het creëren van een situatie met geen- nee-s: Genezen is de nee weg nemen bij een patiënt. De nee moet een ja worden om verder te kunnen. Dit verder kunnen is in een context van totaliteit, holistisch, binnen de context van de patiŽnt en diens omgeving.


De praktijk gaat voor:
Ziekte is een uiting van een disbalans.
Het eerste bedrijfsdoel van de praktijk: Dit is onze eigen gedrevenheid om kennis en kunde in te zetten ten voordele van de patiënt.
De artseneed van Hippocates en de 8 KiND-dimensies. Zij vormen in al ons doen en laten de kernwaarden van de huisartspraktijk en apotheek. Voor de eed, althans de moderne verwoording, kunt u het volgende raadplegen:
KNMG-publicatie Nederlandse artseneed, inclusief Eed van Hippocrates / Verklaring van Genéve
Voor de 8 KiND-dimensies verwijzen we naar onze website.
Autonomie. Daarbij vertrekken we vanuit deze kernwaarden met een eigen gezicht.
Elke patiënt is ons persoonlijk een zorg. Dit betekent niet dat wij zomaar leveren wat de patiént verlangt. Een moeder geeft ook niet altijd wat het kind wil en vraagt. Wel geeft zij altijd zorg. En de vraag van het kind wordt in de gehele context van het gehele gezin geplaatst, in een holistische context.
Een lokale gezondheidszorg met de huisarts als eerste aanspreekpunt voor gezondheidszorg met geïntegreerd apotheek- c.q. medicatievoorzienings- zorg.
Met lokaal bedoelen we dicht bij de patiént, in de perifere dorpen van de Noordoostpolder zelf en tijdens de avond, nacht, weekenden en feestdagen, zo dicht mogelijk, centraal in de huisartsenpost te Emmeloord.
Het verzorgingsgebied van Apotheek Huisarts Nagele in de Noordoostpolder is Nagele, Tollebeek en omstreken tot maximaal 15 minuten van de praktijk.
Dit doet we al sinds 1957.
Deze zorg in de periferie in de NOP in stand te houden.
Visie: Waar staat de praktijk voor, waar kijken we tegen aan, welk probleem zien we op onze weg?

We zijn een kleine organisatie en daarmee kwetsbaar.
Het gebouw is klein
De huisarts is al in de 60 en loopt tegen het eind van zijn carriére aan.
De praktijk groeit tegen zijn grenzen aan.
De natuur verandert.
Strategie: Hoe wordt de missie en visie praktijk?


Dit doen we door:
Door onszelf te blijven door blijvend te richten op de uitgangs- en doel-punten van de missie:
Dicht bij onszelf ons werk doen waarvoor we zijn opgeleid en waar ons hart ligt. Op deze manier de primaire organisatiedoel van de praktijk uitvoeren: onze kennis persoonlijk ter beschikking stellen om zo te zorgen voor de mensen die een beroep op ons doen, onze patiënten.
Door dit autonoom, en mensgericht het aanbieden van huisartsgeneeskunde en apotheekvoorziening op basis van wetenschap zoals minimaal +geformuleerd door de LHV-apotheekhoudende/NHG.
Investeren in nieuwbouw: In het Voorhof te Nagele.
Erkend leerbedrijf voor doktersassistentes en artsen op te leiden tot huisarts
Een open en veilige structuur bieden: wij maken geen fouten, wij zijn er alleen nog niet en we werken straf door tot we wel ons doel bereikt hebben. Zo kunnen we werkelijk communiceren waarbij sociaal vaardig zijn authentiek is.
We zijn werkelijk in staat onderscheid te maken tussen mensen die ′Ja zeggen′ (vriend-lijk) en ′Ja doen′ (vriend-schap).
Je kunt jezelf zijn, in elke omstandigheid, zonder dat het energie kost. En de anderen vullen aan, ieder met zijn specifieke sterke kanten. Zo vormen we een team.
Mean en lean: efficiënt en effectief.
Respect voor het milieu in al onze handelingen.
Dit laagdrempelig met een inloop en richttijd-afspraak-spreekuren met thuisvisites.
Wat zich vandaag aanbiedt wordt in principe vandaag afgehandeld.
Lokaal in een kleine stand-alone organisaties met korte lijnen en zonder overhead. Dit geeft een unieke dynamiek met menselijke maten. Je weet wie tegenover je zit.
Onszelf blijvend toetsen: Zijn we nog op koers?
Onze blinde vlekken toetsen we met het kwaliteitssysteem van Equse en de SMARTi-toetsing: Zijn we Specifiek, Meetbaar, Acceptabel, Realistisch, Tijdgebonden en Inspirerend?
Naast de apotheekhoudende huisartspraktijk gaan wij nog een aandachtsgebied aanbieden aan andere praktijken: gedragswetenschap, hoe mensen tot keuzes en gedrag komen. Het toepassen van de op deze wetenschap gebaseerde zelf ontwikkelde en beproefde methode (KiND-Do) betekent dat we op een uiterst efficiënte en effectieve manier de patiënten leren zelf het verschil te maken in elke situatie. De patiënt leert een eenvoudige methode van oplossen.
Meer informatie is te vinden op de website https://www.kindmethode.nl

Verder.
De richtlijnen van de beroepsgroep is richtinggevend.
Ons beleid is erop gericht om deze kwaliteit in de praktijk te borgen en zo nodig steeds verder te verbeteren. Hierbij proberen we steeds de algemeen geldende, cultuur en tijdsgewricht onafhankelijke existentiële dimensies in het oog te houden.
Dit borgen doen we met een koepelcertificering via SOFA, Equse en Lloyd′s Register.
Mensen leren we hun problemen zelf op te lossen door ze zelfstandigheid terug te geven met behulp van de KiND-methode.
Het creëren en in stand houden van een goede financiële voorwaarde om deze kwalitatief hoogstaande zorg te kunnen blijven leveren.
Goede werkplek voor de werknemers. Dat wil zeggen: marktconform inkomsten, ergometrisch goede werkplek, veilige werkplek. Gemiddeld een lage werkdruk.
Respect voor leven en de natuur. Econeutraal gebouw, en econeutraal werken. Afval/ biologische voetafdruk tot nul verminderen.


Dit alles is feitelijk onze gehele levenshouding.

Deze strategie blijven uitdragen, dit is onze marketing.
Zo zien patiŽnten hoe wij in het leven staan, hoe wij werken en wat zij mogen verwachten als ze onze hulp vragen.